1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, bijeenkomsten, aanbiedingen en opdrachten – in de ruimste zin van het woord – die Het Goud in Jezelf, ten behoeve van de jou, de Opdrachtgever, uitvoert. Dit altijd met uitsluiting van jouw voorwaarden, tenzij Het Goud in Jezelf schriftelijk met jouw voorwaarden heeft ingestemd.

1.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het plaatsen van een online bestelling bij Het Goud in Jezelf, dan wel een akkoord via de e-mail, verklaar jij dat je kennis hebt genomen van deze algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat.

1.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

1.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Het Goud in Jezelf zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.

1.5. Jij als Opdrachtgever staat er voor in dat alle voor de opzet en uitvoering van de opdrachten relevante informatie tijdig aan Het Goud in Jezelf wordt verstrekt en correct is. Het Goud in Jezelf is niet aansprakelijk voor gevolgen door eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de door jou verstrekte informatie.

1.6. Als opdrachtnemer ben je verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die je in het kader van de overeenkomst tussen jou en Het Goud in Jezelf tijdens de samenwerking of uit andere bron hebt verkregen. Informatie wordt als vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit blijkt uit de maatstaven van redelijkheid en billijkheid.

1.7. Het Goud in Jezelf spant zich in om te zorgen dat je gebruik kan maken van het platform waarop de cursus/het traject beschikbaar is, maar verschaft echter geen enkele garantie dat het betreffende platform nimmer in onbruik geraakt en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het niet bereikbaar zijn van het platform.

1.8. De inhoud van de cursussen of trajecten die door Het Goud in Jezelf worden aangeboden kunnen tijdens de duur van de cursus of het traject aangevuld dan wel gewijzigd worden.

  1. OFFERTES EN PRIJZEN

2.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij daarvan uitdrukkelijk het tegendeel is bepaald.

2.2. In geval van een korting of een offerte op maat stuurt het Goud in Jezelf altijd een bevestiging per e-mail.

2.3. Alle door Het Goud in Jezelf gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven.

2.4. De prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.5. Pas nadat het voorstel door jou is aanvaard, start Het Goud in Jezelf met de overeengekomen werkzaamheden of met de voorbereiding daarvan.

  1. AANSPRAKELIJKHEID

3.1. De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd door Het Goud in Jezelf. Het Goud in Jezelf kan echter niet garanderen dat het door jou met de opdracht nagestreefde doel of beoogde resultaat wordt bereikt en aanvaardt daarvoor ook geen enkele aansprakelijkheid. Opdrachten leiden tot inspanningsverplichtingen en niet tot resultaatsverplichtingen.

3.2. Je bent als opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van handelingen zoals opgedaan tijdens een 1-op-1 sessie, traject of online programma.

3.3. Het gebruik van een aangeboden cursus en eventuele beslissingen die genomen worden naar aanleiding van de coaching sessie en/of deze cursus, is voor jou als klant je eigen verantwoordelijkheid. Het Goud in Jezelf aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid in welke vorm dan ook.

3.4. Indien Het Goud in Jezelf onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 3.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 2 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €1000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Het Goud in Jezelf uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst door jou betaalde factuur.

  1. BETALING

4.1. Het Goud in Jezelf verkoopt via de website www.hetgoudinjezelf.nl online diensten en producten en brengt deze in rekening door middel van facturen of via de webshop. De meeste producten en diensten dienen direct te worden betaald bij de bestelling van het product of dienst. Indien dit niet het geval is, wordt de exacte betalingstermijn schriftelijk vastgelegd per mail of in de offerte en behoudt Het Goud in Jezelf zich het recht voor om een aanbetaling van 50% aan jou te factureren alvorens Het Goud in Jezelf de opdracht zal gaan uitvoeren.

4.2. Wanneer je een cursus of andere dienst aanschaft, krijg je onmiddellijk toegang d.m.v. mailtje met inloggegevens. Mocht je die niet hebben ontvangen, mail dan naar info@hetgoudinjezelf.nl. Het Goud in Jezelf is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat je inlogt met de door het Goud in Jezelf verstrekte inloggegevens.

Let op: Er worden geen kortingen verleend na ontvangst van het studiemateriaal.

4.3. Indien je de betaling niet binnen de geldende termijn uitvoert, heeft Het Goud in Jezelf het recht om de aanvang van haar werkzaamheden en/of levering van het product op te schorten. Dit kan nimmer leiden tot enige aansprakelijkheid van Het Goud in Jezelf op welke grond dan ook.

4.4. Na het verstrijken van de betaaltermijn ben je in verzuim, zonder dat daartoe van Het Goud in Jezelf een ingebrekestelling vereist is. Vanaf het moment dat jij als Opdrachtgever in verzuim bent, zal je een vertragingsrente verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke rente, te verhogen met administratiekosten die 10% bedragen van de openstaande facturen.

4.5. Indien Het Goud in Jezelf invorderingsmaatregelen treft tegen jou omdat je in verzuim bent, komen de kosten die verband houden met die invordering voor jouw rekening, welke kosten gesteld worden op ten minste 10% van de openstaande facturen. Kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten zijn hierbij inbegrepen.

4.6. Als Opdrachtgever ben je gehouden tot betaling van de reiskosten die door Het Goud in Jezelf worden gemaakt ten behoeve van het uitvoeren van zijn diensten. De vergoeding bedraagt €0,21 cent per kilometer. Reisuren worden tevens in rekening gebracht.

4.7. Het Goud in Jezelf behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan ben je als Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te annuleren met ingang van de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.

4.8. Het Goud in Jezelf is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer je als Opdrachtgever kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

  1. ANNULERINGSVOORWAARDEN 

5.1 Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book, het abonnement of online cursus/traject, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijg je toegang tot je aankoop. Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat artikel 7:408  lid 1 BW niet van toepassing is en dat je afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

5.2. Indien sprake is van overmacht bij één van de partijen om haar verplichtingen na te komen, zal deze partij daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. Indien de periode van overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. Indien Het Goud in Jezelf bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan    haar verplichtingen heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk in rekening te brengen aan jou, de Opdrachtgever.

5.3. In geval Het Goud in Jezelf door overmacht verhinderd is, heeft Het Goud in Jezelf het recht om de uitvoering van de opdracht op te schorten voor de duur van de verhindering dan wel de opdracht op te zeggen, zonder tot enige schadevergoeding jegens jou als Opdrachtgever te zijn gehouden.

  1. COACHING

6.1. Het Goud in Jezelf streeft ernaar alle coaching online te laten plaatsvinden. Indien nodig zorgt Het Goud in Jezelf voor een locatie waar de coaching kan plaatsvinden in geval van offline coaching. Indien je als Opdrachtgever kenbaar maakt de coaching op een andere locatie te willen laten plaatsvinden, kan er in overleg met Het Goud in Jezelf een andere afspraak worden ingepland. Eventuele kosten voor het reserveren/gebruik van deze andere locatie zijn voor rekening van de klant.

6.2. Afspraken voor losse 1-op-1 coaching programma’s worden per mail gemaakt en bevestigd. Na betaling van een programma is de inschrijving definitief. Betaling geschiedt via bestelling in de webshop of via overschrijving na ontvangst van de factuur.

6.3. Bij tussentijds stoppen of afmelden voor het coachingprogramma  vindt er geen restitutie van een deel of het volledige bedrag plaats; wel kan in uitzonderlijke gevallen het traject worden uitgesteld.

6.4. Je kan een afspraak voor een 1-op-1-gesprek te allen tijde annuleren. Tot 48 uur van tevoren kan je een afspraak kostenloos afzeggen of verzetten. Daarna breng Het Goud in Jezelf de kosten van een sessie in rekening.

6.5. Indien een coachinggesprek niet op de geplande datum kan plaatsvinden, wordt je hierover geïnformeerd; in overleg zal dan een nieuwe datum worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.

6.6. Mocht je menen over tekortkomingen in het geleverde recht tot klagen te hebben, dan dient je de klacht schriftelijk en binnen tien werkdagen na levering aan Het Goud in Jezelf mede te delen. Het uiten van een klacht ontslaat je niet van je betalingsverplichting.

6.7. Ingeval Het Goud in Jezelf een klacht als gegrond beoordeelt, zal Het Goud in Jezelf – te harer keuze – het geleverde verbeteren, of het vervangen, of een reductie op de prijs verlenen.

  1. AUTEURSRECHT & intellectuele eigendomsrechten

7.1.  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, behoudt Het Goud in Jezelf het auteursrecht en overige intellectuele eigendomsrechten op door haar vervaardigde teksten, documenten en filmpjes.

  1. VERTROUWELIJKHEID

Het Goud in Jezelf behandelt al jouw gegevens vertrouwelijk en zal deze nooit doorgeven aan derden. Zie ook het privacybeleid.

  1. GESCHILLEN

9.1. In geval van enig geschil tussen Het Goud in Jezelf en jou als opdrachtgever zal dat geschil, met uitsluiting van elke andere rechterlijke instantie, in eerste aanleg worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Utrecht, met toepassing van het Nederlands recht, ook indien jij in het buitenland bent gevestigd.

  1. SLOTBEPALINGEN

10.1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

10.2. Indien één of meer bepalingen uit deze voorwaarden en/of van onze overeenkomst(en) met jou, de opdrachtgever, niet of niet geheel rechtsgeldig blijken te zijn, laat dit de overige bepalingen onverlet.